Головна

Вітаємо Вас на сайті

Центральної методичної комісії ДДМУ

Центральна методична комісія ДДМУ (далі ЦМК) є колегіальним дорадчим органом, який спільно з кафедрами академії, за участю деканатів факультетів та між кафедральних предметних комісій виконує навчально-методичні та організаційні функції із забезпечення навчального процесу.

Голова ЦМК - перший проректор, профессор І.С.Шпонька

Заступник Голови ЦМК - доцент С.В. Захаров

Секретар ЦМК - к.мед.н. А.Є. Ніколенко

Головними цілями ЦМК є:

    1. визначення основних пріоритетних напрямків навчально-методичного забезпечення навчального процесу на факультетах академії з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і сучасних тенденцій розвитку світових освітніх систем;

    2. узагальнення та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

    3. проведення науково-методичної експертизи створених в академії підручників, навчально-методичних посібників, навчальних програм і іншої науково-навчальної продукції, щодо їх відповідності сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів;

    4. сприяння підвищенню мобільності студентів з метою удосконалення якості змісту професійної освіти і навчання та приведення його у відповідність до вимог громадянського суспільства.

Структура та організація роботи ЦМК підзвітна Ректору та Вченій Раді медичної академії.

До складу ЦМК входять:

Планові засідання ЦМК проводяться, як правило, щомісячно та у разі необхідності.